Deklaracja dostępności - KPP Bielsk Podlaski

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Data publikacji strony internetowej: 24.11.2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020 r.

Strona internetowa http://www.bielsk-podlaski.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,

- nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,

- brak etykiet pól formularza,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

- poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://www.bielsk-podlaski.policja.gov.pl spełnia wymagania w 98,10%.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z kom. Agnieszką Dąbrowską, oficer.prasowy.kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 47 7125 230.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie biuletynu należy kierować do Agnieszki  Świętochowskiej-Bubel, agnieszka.swietochowska@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl, lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu +48 7124 217.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czy termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna.

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim,

Ul. Kopernika 7,

17-100 Bielsk Podlaski

Wjazd na plac Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim możliwy jest od ulicy Jagiellońskiej, ograniczony jest szlabanem. Parking dla interesantów Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim znajduje się przy budynku na rogu ulic Jagiellońska i Kopernika; jest ogólnodostępny oraz od strony frontowej  budynku przy ulicy Kopernika 7. Przed budynkiem komendy na parkingu przy ulicy Kopernika, wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, znajduje się przy ulicy Kopernika 7. Siedziba oznaczona jest tablicą podświetlaną z napisem i logo POLICJA, umieszczonym na ścianie budynku oraz tablicą podświetlaną z napisem i logo POLICJA, umieszczonym nad wejściem głównym do budynku. Przy wejściu głównym znajduje się tablica z napisem Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach po prawej stronie znajduje się poręcz. Z tyłu schodów jest winda przeznaczona dla osób z ograniczeniami ruchowymi, w tym osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie windy znajduje się dzwonek przywoławczy. Winda prowadzi do wejścia głównego budynku komendy. Wewnątrz windy jest tabliczka z instrukcją obsługi platformy. Przy wejściu głównym również znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu głównym znajduje się Punkt Recepcyjny, w którym odbywa się punkt kontroli ruchu osobowego. Punkt recepcyjny znajduje się naprzeciw wejścia i jest oznaczony napisem POLICJA Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim. Punkt Recepcyjny obsługiwany jest przez osobę pracującą w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim bądź dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Osoby obsługujące Punkt Recepcyjny, nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z Punktu Recepcyjnego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami, zabezpieczonymi obustronną kontrolą dostępu i otwierane na kartę zbliżeniową policjanta bądź pracownika. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy przyschodowej.

Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dostęp do Pokoju Przyjęć Interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Toaleta dla interesantów znajduje się obok pokoju Przyjęć Interesantów, po lewej stronie od wejścia do pokoju. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Nad drzwiami toalety znajduje się oznaczenie o przystosowaniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego, przejdź:

http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/jezyk-migowy/23442,Informacja-o-srodkach-wspierajacych-komunikowanie-sie.html

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim nie ma tłumacza języka migowego.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji  na temat dostępności, prosimy o kontakt z komisarz Agnieszką Dąbrowską., adres poczty oficer.prasowy.kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl.  Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 7125 230.

W Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą policjanta przeszkolonego w zakresie polskiego języka migowego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30