Praktyki Studenckie - KPP Bielsk Podlaski

Praktyki Studenckie

Praktyki Studenckie

Data publikacji 11.01.2011

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH 
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BIELSKU PODLASKIM 

I.   WYMAGANE DOKUMENTY

            Osoby zainteresowane odbywaniem praktyk studenckich w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, powinny skompletować następującą dokumentację:

1.      wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej,

2.      imienne skierowanie na praktykę, wydane przez Uczelnię,

3.      projekt umowy lub porozumienia o odbycie praktyki,

4.      program praktyk,

5.      kserokopia dowodu osobistego,

6.      kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

7.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.  

            Zgłoszenia niekompletne – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów – nie będą rozpatrywane.

II.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

            Komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia KPP w Bielsku Podlaskim lub przesłać drogą pocztową (adres: Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia KPP w Bielsku Podlaskim, ul. Kopernika 7, 17-100 Bielsk Podlaski).

            W Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim nie są rozpatrywane wnioski o odbycie praktyk studenckich w komendach powiatowych/miejskich Policji województwa podlaskiego.

III.    KRYTERIA I TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O ODBYCIE PRAKTYK STUDENCKICH W KPP W BIELSKU PODLASKIM

            Warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odbycie praktyki studenckiej w KPP w Bielsku Podlaskim:

1.        złożenie wniosku co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk,

2.        złożenie kompletu dokumentów,

3.        zbieżność programu praktyki z zakresem zadań wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej KPP w Bielsku Podlaskim.

            Liczba miejsc odbywania praktyk jest ograniczona i zależna od zakresu bieżących zadań poszczególnych komórek organizacyjnych KPP w Bielsku Podlaskim, w związku z tym spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę. Wniosek o odbycie praktyki może zostać rozpatrzony negatywnie bez podania przyczyn.

            Wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przesyłana jest drogą elektroniczną bądź pocztową albo przekazywana telefonicznie – w zależności od preferencji studenta.

IV.   PODSTAWA ODBYWANIA PRAKTYKI 

            Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej zawierana jest umowa lub porozumienie między Uczelnią i Komendą Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim. 

V.   PRZEBIEG PRAKTYKI 

1.        W dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej student:

  • odbywa szkolenie bhp i ppoż,
  • zapoznaje się z Regulaminem pracy obowiązującym w KPP w Bielsku Podlaskim,
  • otrzymuje identyfikator uprawniający do wejścia i przebywania na terenie KPP w Bielsku Podlaskim w czasie odbywania praktyk, który zobowiązany jest oddać w dniu ukończenia praktyki.

2.        Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestniczeniu w realizacji niektórych zadań wybranej komórki organizacyjnej KPP w Bielsku Podlaskim.

3.        Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

4.        Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez Uczelnię.

VI.   DODATKOWE INFORMACJE NA TEMET ODBYWANIA PRAKTYK

            Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim są nieodpłatne.

            Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

            Innych informacji na temat odbywania praktyk studenckich w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim udziela się pod nr tel. (85) 831 03 33.