Bezpieczne wakacje/ferie - Działania Prewencyjne - KPP Bielsk Podlaski

Działania Prewencyjne

Bezpieczne wakacje/ferie

Data publikacji 07.12.2009


„BEZPIECZNE WAKACJE/FERIE"

program realizowany na terenie Podlasia od 2000 roku

 CELE:

 • ograniczenie negatywnych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży;
 • zapewnienie wszystkim osobom korzystającym z różnych form wypoczynku warunków do bezpiecznego spędzania czasu;  
 • wyposażenie dzieci i młodzieży w sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

  PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI:

 • Kuratorium Oświaty;
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku;
 • Państwowa Straż Pożarna, Podlaski Oddział Straży Granicznej;
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna;
 • Komenda Chorągwi ZHP;
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • samorządy lokalne;
 • placówki rekreacyjne, kulturalne i sportowe.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI:

 • międzyinstytucjonalne kontrole
  miejsc zbiorowego wypoczynku,
  w celu ujawnienia wszelkich nieprawidłowości organizacyjnych;
 • kontrola pojazdów przewożących dzieci - pod kątem stanu technicznego oraz trzeźwości kierujących;
 • organizacja spotkań edukacyjnych z:
  • rodzicami - informowanie o zasadach prawidłowego funkcjonowania placówek wypoczynkowych, przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń i odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci;
  • dziećmi i młodzieżą - kształtowanie bezpiecznych zachowań; 
  • uczestnikami zorganizowanego wypoczynku - podniesienie świadomości o istniejących zagrożeniach oraz sposobach właściwej reakcji w sytuacji zaistniałego niebezpieczeństwa, upowszechnianie ulotek i apeli;
 • wspieranie inicjatywy różnych podmiotów w zakresie organizacji bezpiecznych i aktywnych form spędzania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które nie uczestniczą w zorganizowanych formach wypoczynku;

Pliki do pobrania