Nie bądźmy obojętni - Działania Prewencyjne - KPP Bielsk Podlaski

Działania Prewencyjne

Nie bądźmy obojętni

Data publikacji 07.12.2009


„Nie bądźmy obojętni”
działania realizowane w ramach programu
"Stop patologiom"
 
CELE :
 • wspieranie osób bezdomnych, bezradnych, samotnych i starszych, szczególnie w okresie zimowym oraz motywowanie ich do korzystania z dostępnych form pomocy,
 • pobudzanie aktywności mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa oraz przełamywanie ich obojętności wobec zagrożeń,
 • zapobieganie żebractwu i zamarznięciom oraz organizacja pomocy osobom potrzebującym wsparcia,
 • prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń pożarowych.
PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI:
 • Podlaski Urząd Wojewódzki,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • samorządy lokalne,
 • Straże Miejskie/Gminne,
 • Państwowa/Ochotnicza Straż Pożarna,
 • Miejskie/Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Miejskie/Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • uczelnie wyższe, w tym:
  • Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku,
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku,
  • Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego,
  • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku,
 • „CARITAS” Archidiecezji Białostockiej,
 • środowisko duchownych,
 • instytucje i placówki pomocowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • lokalne środki masowego przekazu.
METODY I SPOSOBY REALIZACJI:
 • utworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy organami administracji samorządowej, Policją i innymi podmiotami niosącymi pomoc osobom bezdomnym i potrzebującym (w tym bazy noclegowej w okresie zimowym),
 • systematyczne penetrowanie w okresie zimowym miejsc i obiektów, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, żebrzące, nietrzeźwe, potrzebujące wsparcia,
 • prowadzenie we współpracy z Państwową/Ochotniczą Strażą Pożarną rozpoznania obiektów i miejsc, pod kątem potencjalnych zagrożeń pożarowych,
 • informowanie właściwych instytucji o osobach potrzebujących pomocy,
 • wdrożenie jako stałej formy realizacji alternatywnej formy działań w ramach przedmiotowego programu pn. „Studenckie spotkania z bezdomnością: nadzieja – TAK, obojętność – NIE”.