Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim

 

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Data publikacji strony internetowej: 24.11.2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.06.2022 r.

Strona internetowa http://www.bielsk-podlaski.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-02 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://www.bielsk-podlaski.policja.gov.pl spełnia wymagania w 100%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czy termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony głównej internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: bip.brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna.

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim,

Ul. Kopernika 7,

17-100 Bielsk Podlaski

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Kopernika 7 w Bielsku Podlaskim. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną umieszczoną na gmachu budynku,  nad wejściem głównym.

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, możliwy jest od ulicy Jagiellońskiej, ograniczony jest szlabanem.

Parking dla interesantów Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim znajduje się przy budynku na rogu ulic Jagiellońska i Kopernika; jest ogólnodostępny oraz od strony frontowej budynku przy ulicy Kopernika 7. Przed budynkiem komendy na parkingu przy ulicy Kopernika, wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, znajduje się przy ulicy Kopernika 7. Siedziba oznaczona jest tablicą podświetlaną z napisem i logo POLICJA, umieszczonym na ścianie budynku oraz tablicą podświetlaną z napisem i logo POLICJA, umieszczonym nad wejściem głównym do budynku. Przy wejściu głównym znajduje się tablica z napisem Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach po prawej stronie znajduje się poręcz. Za schodami jest winda przeznaczona dla osób z ograniczeniami ruchowymi, w tym osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie windy jest tabliczka informacyjna „Dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami” zawierająca napis w alfabecie Braille’a. Obok jest dzwonek przywoławczy. Winda prowadzi do wejścia głównego budynku komendy. Wewnątrz windy jest tabliczka z instrukcją obsługi platformy.

W holu głównym znajduje się Punkt Recepcyjny, w którym odbywa się punkt kontroli ruchu osobowego. Punkt recepcyjny znajduje się naprzeciw wejścia i jest oznaczony napisem POLICJA Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim. Punkt Recepcyjny obsługiwany jest przez osobę pracującą w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim bądź dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z Punktu Recepcyjnego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami, zabezpieczonymi obustronną kontrolą dostępu i otwierane na kartę zbliżeniową policjanta bądź pracownika. Przez drzwi może przejść/przejechać osoba z niepełnosprawnościami, w tym poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dostęp do Pokoju Przyjęć Interesantów jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku.

Toaleta dla interesantów znajduje się obok pokoju Przyjęć Interesantów. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku. Nad drzwiami toalety znajduje się oznaczenie o przystosowaniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku jest oznaczenie w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami" (z napisami w alfabecie Braille`a) zamocowana jest na ścianie budynku po prawej stronie windy.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Posterunek Policji w Brańsku.

Ulica Sienkiewicza 6, 17-120 Brańsk.

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Sienkiewicza. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym obok wejścia do budynku.

Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed wejściem po lewej stronie umieszczono domofon, który łączy interesanta z dyżurnym w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Wejście odbywa się przez drzwi otwierane na zewnątrz. Przed wejściem po lewej stronie umieszczono dzwonek przywoławczy.

Po prawej stronie znajduje się poczekalnia oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji. Interesanci mogą zostać przyjęci w wyodrębnionym pomieszczeniu, dostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Funkcjonariusze nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.
 • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a:

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim komisarz Agnieszka Dąbrowską na numer 47 7125 230 oficer.prasowy.kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

 

 

Powrót na górę strony