Zakres działania

Zakres działania

Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim jest organem administracji rządowej na obszarze miasta i powiatu bielskiego. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.

Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim jest przełożonym wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim oraz Posterunku Policji w Brańsku koordynując funkcjonowanie tych jednostek.

Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Staroście Powiatu Bielskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego mu posterunku na terenie swojego działania.

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim to jednostka nadrzędna wobec wszystkich jednostek podległych Komendantowi Powiatowemu Policji w Bielsku Podlaskim.

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim m.in:

  • realizuje czynności operacyjno - rozpoznawcze, dochodzeniowo śledcze w celu sprawnego ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,
  • realizuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacji zwłok,
  • realizuje czynnosci w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych,
  • realizuje programy prewencyjne oraz kampanie społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • współpracuje z jednostkami Policji z terenu innych województw i powiatów oraz podmiotami pozapolicyjnymi.

W Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim prowadzona jest strona internetowa bielskiej Policji, a także strona Biuletynu Informacji Publicznej KPP w Bielsku Podlaskim.

Dodatkowe informacje:
Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim znajduje się przy ulicy Kopernika 7 w Bielsku Podlaskim.

W Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film powiatowy_2.mp4

Pobierz plik powiatowy_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony