Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Data publikacji 25.04.2023

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

adres do korespondencji
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
fax. 47 71 252 15

Zadania

 • przeprowadzania kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy;
 • bieżącego informowania Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz formułowania wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń;
 • udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków policjantów i pracowników Komendy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • sporządzania i przedstawiania Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia policjantów i pracowników;
 • doradzania w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 • udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
 • współpracy z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 • uczestniczenia w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 • opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach służby i pracy;
 • prowadzenia rejestrów, kompletowania i przechowywania dokumentów dotyczących wypadków w służbie i pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywania wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby i pracy;
 • prowadzenia szkoleń wstępnych i instruktaży ogólnych, współuczestniczenia w organizowaniu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla policjantów i pracowników Komendy;
 • realizacja zadań z zakresu medycyny pracy;
 • przeprowadzania postępowań powypadkowych policjantów i pracowników Komendy;
 • wykonywania obowiązków wynikających ze sprawozdawczości w Policji;
 • rejestrowania danych w SWOP w module Medycyna Pracy w zakresie wynikającym z przypisanych zadań;
 • przetwarzania i ochrony danych osobowych w zakresie swojej właściwości;
 • ochrony informacji niejawnych.
Powrót na górę strony