Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

Oficer prasowy
nadkom. Agnieszka Dąbrowska

adres do korespondencji
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. 47 71 252 30,  508 158 418
fax. 47 71 252 15
e-mail: oficer.prasowy.kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl


Zadania

 

 • wykonywania działalności prasowo-informacyjnej, w tym publikowania ogłoszeń i komunikatów;
 • organizowania kontaktów komendanta powiatowego Policji z mediami;
 • zapewnienia obecności w mediach elektronicznych poprzez redagowanie strony internetowej, korzystanie z komunikatorów , mediów społecznościowych;
 • współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • współdziałania z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
 • tworzenia i współtworzenia programów prewencji kryminalnej oraz współuczestniczenia w ich realizacji;
 • współuczestniczenia w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby właściwej komendy wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji;
 • promowania zawodu policjanta;
 • wykonywania zadań wynikających z kontroli zarządczej;
 • wykonywania obowiązków wynikających ze sprawozdawczości w Policji;
 • udzielania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • ochrony praw człowieka, w tym zapobiegania torturom i innym formom nieludzkiego traktowania;
 • polityki dostępności;
 • programu pod nazwą „Polityka migracyjna Polski”;
 • informacji pozaskargowej;
 • promowania standardów etycznych, jak też działań sprzyjających transparentności w obszarze przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom w służbie i pracy;
 • koordynowania programu wzmacniania uczciwości i zapobiegania korupcji w Policji;
 • organizowania i wspierania wszelkich form działalności w środowisku policyjnym w zakresie kultury, oświaty oraz turystyki, a także inspirowania do kultywowania tradycji i historii Polski, organizacji uroczystości według ceremoniału Policji;
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

Powrót na górę strony