Posterunek Policji w Brańsku

Posterunek Policji w Brańsku

Data publikacji 25.04.2023
Posterunek Policji w Brańsku

 

Kierownik Posterunku
asp. szt. Katarzyna Iwaniuk

adres do korespondencji
Posterunek Policji w Brańsku
17-120 Brańsk
ul. Sienkiewicza 6
tel. 47 71 251 20, fax. 47 71 251 21

Zadania
 • służby prewencyjnej na podległym terenie celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. służby patrolowej;
  2. służby obchodowej;
 • przeciwdziałania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych, jak też ich ujawniania oraz ścigania sprawców;
 • ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych oraz w zakresie ochrony środowiska naturalnego;
 • zabezpieczenia miejsc, śladów i dowodów czynów o charakterze przestępstwa lub wykroczenia oraz podejmowania czynności zmierzających do zatrzymania sprawców i ustalenia świadków zdarzenia;
 • realizowania zadań związanych z doprowadzaniem osób, w tym na polecenie sądów i prokuratury, doprowadzanie osób w celu wytrzeźwienia;
 • ujawniania, zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich;
 • zabezpieczania imprez, uroczystości i zgromadzeń we współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy;
 • zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym poprzez:
  1. realizację procedury "Niebieska Karta",
  2. zatrzymywanie sprawców przemocy,
  3. wydawanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia;
 • opracowania decyzji, postanowień, opinii, oraz innych rozstrzygnięć jak też wywiadów środowiskowych na potrzeby własne oraz na zlecenie uprawnionego organu bądź podmiotu na podstawie przepisów ustawowych;
 • sporządzania informacji o cudzoziemcach ubiegających się o określony tytuł pobytowy na terytorium RP, w zakresie przewidzianym ustawą;
 • prowadzenia czynności związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców jak też przygotowywanie wniosków i decyzji na podstawie ustaleń kontroli, wykonywania czynności związanych z postępowaniami w sprawach dla cudzoziemców oraz współdziałania w tym zakresie z innymi organami;
 • monitorowania realizacji środków karnych oraz wykonywania czynności w ramach nadzoru prewencyjnego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
 • współdziałania z samorządem, organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom patologii społecznej, w tym również na rzecz zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich;
 • weryfikowania zgłoszeń dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa, a także adekwatnego reagowanie na nie;
 • prowadzania czynności administracyjno-porządkowych, w tym również realizacji pomocy prawnych na zlecenie uprawnionych organów;
 • prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
 • wprowadzania do rejestru wykroczeń informacji o wykroczeniach przeciwko mieniu, w tym danych osobowych, jak również rejestracja i poszukiwanie rzeczy utraconych;
 • bieżącej współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy;
 • realizacji zadań związanych z ochroną obiektu Posterunku, a także obsługą interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków;
 • prowadzenia postępowań skargowych,
 • wykonywanie podstawowych czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 • promowania zawodu policjanta oraz kreowania pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym w zakresie brakowania i archiwizowania wytworzonej dokumentacji;
 • przetwarzanie danych, w tym ich wprowadzanie, aktualizację, analizę i usuwanie, jak również wykonywanie zadań administratora merytorycznego zbiorów w zakresie swojej właściwości;
 • wykonywania zadań wynikających z kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji w tym kompletnego i terminowego wprowadzania i zatwierdzania danych sprawozdawczych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji;
 • rejestrowania danych w module kadrowym SWOP w zakresie wynikającym z przypisanych zadań;
 • ochrony informacji niejawnych.
Powrót na górę strony