Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Data publikacji 25.04.2023
Wydział Kryminalny
 
 
Naczelnik Wydziału Kryminalnego
podinsp. Adam Bondaruk
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
 kom. Adam Kenigsman
adres do korespondencji
Wydział Kryminalny
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. sek. 47 71 252 42  fax. 47 71 252 55

 

 

Zadania
 • prowadzenie form i wykorzystanie metod pracy operacyjnej z uwzględnieniem przestępczości kryminalnej, gospodarczej, korupcyjnej, narkotykowej, nieletnich;
 • współpracę z osobami udzielającymi pomocy Policji;
 • koordynowanie obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach w obrębie Wydziału Kryminalnego i komórek organizacyjnych komendy;
 • prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości;
 • prowadzenie poszukiwań osób zaginionych i identyfikację osób i zwłok o nieustalonej tożsamości;
 • ochronę i pomoc dla świadka i pokrzywdzonego oraz osób im najbliższych w związku z toczącym się albo zakończonym postępowaniem karnym, jeśli występuje zagrożenie dla ich życia lub zdrowia;
 • czynności w ramach nadzoru prewencyjnego; wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
 • rozpoznawanie zjawiska i zagrożenia terroryzmem i zapobiegania jego skutkom;
 • realizację czynności związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw lub wykroczeń w związku z imprezami, zgromadzeniami i innymi przedsięwzięciami, w tym imprezami sportowymi i przejazdem kibiców;
 • czynności wykrywcze w sprawach umorzonych rejestrowo i z powodu niewykrycia sprawców;
 • wspieranie służby prewencyjnej, w tym poprzez udział w działaniach zewnętrznych;
 • prowadzenie postępowań przygotowawczych, jak też czynności poprzedzających wszczęcie w trybie art. 307 i 308 kpk w sprawach o przestępstwa, a w tym o przestępstwa kryminalne, gospodarcze i korupcyjne;
 • prowadzenie kryminalistycznych oględzin miejsc zdarzeń, ujawnienia, procesowego i technicznego zabezpieczenia śladów, ich oceny oraz przekazywania do badań i rejestracji;
 • zapewnienie czynności specjalisty w czynnościach procesowych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, jak również wsparcie w tym zakresie czynności pozaprocesowych;
 • wykonywanie pomocy prawnych na zlecenie jednostek policji i innych uprawnionych organów postępowania karnego;
 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych i śladów zabezpieczonych w ramach postępowań przygotowawczych, w tym także w zakresie pojazdów i broni, z wyłączeniem magazynu dowodów rzeczowych niebezpiecznych i środków odurzających;
 • przewidziane przepisami rejestracje i sprawdzenia m.in.: osób, zdarzeń, rzeczy, śladów, podmiotów, miejsc;
 • podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia składników majątkowych figurantów w ramach czynności operacyjnych oraz podejrzanych w sprawach procesowych, celem zabezpieczenia majątkowego lub przepadku;
 • prowadzenie czynności operacyjnych i procesowych mających na celu odzyskanie utraconego mienia, w tym jego rejestracja, jak też ujawnienia przedmiotów, których posiadanie jest zabronione;
 • zwalczanie „prania pieniędzy” w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych i postępowań przygotowawczych, jak też ujawnienie mienia pochodzącego z nielegalnych źródeł;
 • rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz przestępstw przeciwko rodzinie, w tym prowadzenie czynności o czyny karalne w rozumieniu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich;
 • koordynowanie i nadzór nad czynnościami operacyjnymi i procesowymi prowadzonymi przez komórki organizacyjne komendy;
 • wykonywanie konwojów i doprowadzeń osób w ramach prowadzonych czynności postępowania karnego, karnego skarbowego lub postępowania w sprawach nieletnich;
 • wypracowywanie i wdrażanie metodyki pracy operacyjnej i dochodzeniowej podnoszącej efektywność działania;
 • współpracę w zakresie wykrywania przestępstw i ścigania sprawców z właściwymi merytorycznie wydziałami KWP w Białymstoku oraz komendami powiatowymi, a także z organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi podmiotami, w tym przede wszystkim organami postępowania przygotowawczego;
 • działania w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych dotyczących zwalczania przestępczości, międzynarodowej współpracy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach policyjnych;
 • planowanie, organizowanie i realizację zadań obronnych Policji będących w kompetencji Wydziału;
 • udzielanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego;
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym w zakresie brakowania i archiwizowania wytworzonej dokumentacji;
 • przetwarzania i ochrony danych osobowych w zakresie swojej właściwości;
 • obsługę policyjnych systemów informatycznych obejmującą przetwarzanie danych, w tym ich wprowadzanie, analizę i usuwanie, jak również wykonywanie zadań administratora merytorycznego zbiorów;
 • ochronę informacji niejawnych;
 • przyjmowanie interesantów, prowadzenie czynności w sprawach skarg, wniosków, listów i petycji, czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych;
 • wykonywanie zadań wynikających z kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji, w tym kompletnego i terminowego wprowadzania i zatwierdzania danych sprawozdawczych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji;
 • rejestrowanie danych w module kadrowym SWOP w zakresie wynikającym z przypisanych zadań.
Powrót na górę strony