Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Data publikacji 25.04.2023
Wydział Prewencji

 

 

 
Naczelnik Wydziału Prewencj
i
nadkom. Waldemar Wąż
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji
   podkom. Robert Rogowski
         
adres do korespondencji
Wydział Prewencji
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. 47 71 252 08  fax. 47 71 252 50
 
 
Zadania

 • organizowania i koordynowania służby prewencyjnej na terenie powiatu bielskiego celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia ze szczególnym uwzględnieniem:
 1. służby patrolowej,
 2. służby obchodowej,
 3. służby ochronnej,
 4. służby dyżurnej;
 • bieżącego i okresowego opracowywania analiz stanu bezpieczeństwa i porządku z uwzględnieniem miejsca i czasu występowania zagrożeń, przy wykorzystaniu informacji przekazywanych z komórek organizacyjnych Komendy oraz pochodzących z innych źródeł;
 • ujawniania przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
 • ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych oraz w zakresie ochrony środowiska naturalnego;
 • zabezpieczenia miejsc, śladów i dowodów czynów o charakterze przestępstwa lub wykroczenia oraz podejmowania czynności zmierzających do zatrzymania sprawców i ustalenia świadków zdarzenia;
 • realizowania zadań związanych z doprowadzaniem osób, w tym na polecenie sądów i prokuratury, doprowadzanie osób w celu wytrzeźwienia, współdziałanie w tym zakresie z KWP oraz koordynowanie tego zagadnienia w Komendzie;
 • organizowania i koordynowania zadań podejmowanych przez przewodników psów służbowych, w tym także zapewnienia właściwych warunków bytowych psom służbowym będącym na stanie Komendy;
 • gotowości do działania funkcjonariuszy wchodzących w skład Nieetatowego Pododdziału Policji w Białymstoku;
 • zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym poprzez:
 1. realizację procedury "Niebieska Karta",
 2. zatrzymywanie sprawców przemocy,
 3. wydawanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,
 4. wprowadzanie w tym zakresie danych do systemów informatycznych;
 • przeciwdziałania demoralizacji nieletnich oraz dopuszczenia się przez nich czynów karalnych, zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich;
 • prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, występowania w charakterze oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć sądowych;
 • prowadzenia magazynu dowodów rzeczowych i śladów zabezpieczonych w ramach czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczeniach; 
 • wprowadzania do rejestru wykroczeń informacji o wykroczeniach przeciwko mieniu, w tym danych osobowych, jak również rejestracja i poszukiwanie rzeczy utraconych;
 • prowadzenia poszukiwań administracyjno-porządkowych na polecenie uprawnionych organów oraz poszukiwań opiekuńczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenia czynności administracyjno-porządkowych, w tym również realizacji pomocy prawnych na zlecenie uprawnionych organów;
 • realizacji zadań leżących w zakresie działania pionu Sztabu Policji, w tym także w ramach współpracy i współdziałania z innymi jednostkami policji, organami administracji publicznej, samorządu terytorialnego i innymi podmiotami;
 • zabezpieczania imprez masowych, uroczystości i zgromadzeń, jak też przejazdów z nimi związanych we współpracy z innymi jednostkami policji i podmiotami pozapolicyjnymi;
 • gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji dotyczących zdarzeń wymagających policyjnego zabezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem masowych imprez sportowych w ramach Powiatowego Punktu Kontaktowego;
 • opracowania i wdrażania procedur i planów, sił i środków jednostki Policji do działania w sytuacjach kryzysowych, w tym wynikających z zagrożenia terrorystycznego oraz w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, współdziałanie w tym zakresie z podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa;
 • zapewnienia ciągłości służby na stanowisku kierowania Komendy;
 • monitorowania realizacji środków karnych oraz wykonywania czynności w ramach nadzoru prewencyjnego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
 • rejestracji i monitorowania wydanych środków zapobiegawczych m.in. dozoru Policji, nakazu okresowego opuszczenia lokalu mieszkalnego, zakazu zbliżania się, zakazu kontaktowania się;
 • opracowania i aktualizacji systemu alarmowego jednostki, nieetatowych pododdziałów prewencji Policji oraz nadzoru nad przygotowaniem systemów alarmowych komórek organizacyjnych;
 • wykonywania czynności związanych z usuwaniem pojazdów i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie;
 • organizacji służby i zapewnienia właściwych warunków pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
 • realizacji zadań związanych z ochroną obiektu, a także obsługą interesantów w punkcie recepcyjnym Komendy oraz punktach przyjęć interesantów;
 • nadzorowania i koordynowania działań rozpoznania minerskiego-pirotechnicznego realizowanego przez NGRMP KPP w Bielsku Podlaskim;
 • prowadzenia gospodarki uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w tym prowadzenia magazynu uzbrojenia;
 • planowania, organizowania i koordynowania przygotowań obronnych Komendy oraz współdziałania w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej oraz innymi podmiotami zarówno w czasie pokoju jak i czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 • współdziałania z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i środkami masowego przekazu w zakresie zapobiegania przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom patologii społecznej, w tym również na rzecz zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich jak też inicjowanie i realizacja profilaktyki w tym zakresie;
 • weryfikowania zgłoszeń dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa, a także adekwatnego reagowanie na nie;
 • opracowania decyzji, postanowień, opinii, oraz innych rozstrzygnięć jak też wywiadów środowiskowych na potrzeby własne oraz na zlecenie uprawnionego organu bądź podmiotu na podstawie przepisów ustawowych;
 • sporządzania informacji o cudzoziemcach ubiegających się o określony tytuł pobytowy na terytorium RP, w zakresie przewidzianym ustawą;
 • prowadzenia czynności związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców jak też przygotowywanie wniosków i decyzji na podstawie ustaleń kontroli, wykonywania czynności związanych z postępowaniami w sprawach dla cudzoziemców oraz współdziałania w tym zakresie z innymi organami;
 • kreowania w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji i promocji zawodu policjanta;
 • doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji w zakresie właściwości merytorycznej wydziału w tym także przy współdziałaniu z innymi podmiotami;
 • realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • przyjmowania interesantów, prowadzenia czynności w sprawach skarg, wniosków, listów i petycji, czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych;
 • wykonywania podstawowych czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 • przygotowywania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • wykonywania zadań wynikających z kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji w tym kompletnego i terminowego wprowadzania i zatwierdzania danych sprawozdawczych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji;
 • przetwarzania danych, w tym ich wprowadzanie, analizę i usuwanie, jak również wykonywanie zadań administratora merytorycznego zbiorów;
 • wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym w zakresie brakowania i archiwizowania wytworzonej dokumentacji;
 • ochrony informacji niejawnych.

Powrót na górę strony