Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Data publikacji 25.04.2023
Wydział Ruchu Drogowego

 

 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
nadkom. Rafał Sokólski
adres do korespondencji
Wydział Ruchu Drogowego
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. sek. 47 71 252 29  fax. 47 71 252 15
 
 
Zadania
 • czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy prawo o ruchu drogowym;
 • analizowania stanu bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na drogach publicznych, badania przyczyn i okoliczności powstawania wypadków drogowych, doskonalenia organizacji, taktyki działań i wykonywania służby na drogach;
 • ustalania właściwej dyslokacji służby, ustalania dróg i rejonów podległych określonemu nadzorowi funkcjonariuszy ruchu drogowego z uwzględnieniem przejazdów kolejowych, jak też monitorowania kierowców nagminnie naruszających przepisy;
 • organizowania na podległym terenie działań w ramach ogólnokrajowych, wojewódzkich i powiatowych działań kontrolno-porządkowych i pilotaży oraz współdziałania w tym zakresie z sąsiednimi komendami powiatowymi;
 • ujawniania przestępstw i wykroczeń i stosowania wobec ich sprawców środków przewidzianych w przepisach prawa;
 • kształtowania polityki represyjnej i prawidłowej reakcji na wykroczenia drogowe;
 • zabezpieczania miejsc zdarzeń drogowych, podejmowania czynności zmierzających do likwidacji ich skutków, jak też ustalania i zatrzymywania sprawców, zabezpieczania śladów i dowodów oraz ustalania świadków;
 • kontroli przewozu drogowego w tym współdziałania z Inspekcją Transportu Drogowego;
 • wnioskowania o objęcie określonych tras komunikacyjnych koordynacją wojewódzką;
 • racjonalnego stosowania i wykorzystywania w służbie sprzętu technicznego, a zwłaszcza pojazdów i urządzeń kontrolno-pomiarowych;
 • udzielania uprawnionym podmiotom informacji o zdarzeniach drogowych i osobach, które w nich uczestniczą, w tym w ramach współpracy z ubezpieczycielami, jak też przekazywania informacji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • opiniowania wykorzystania dróg w sposób szczególny oraz realizacja pilotaży i zabezpieczeń imprez i uroczystości odbywających się na drogach;
 • rejestrowania wypadków drogowych i kolizji w terminie i sposobie określonym przez KGP, prowadzenia ewidencji w sprawach z zakresu ruchu drogowego w systemach elektronicznych utworzonych do tego, przewidzianych przez przepisy prawne;
 • współdziałania z innymi komórkami Policji w sprawach:
 1. ujawniania i zwalczania przestępstw,
 2. ochrony podstawowych interesów państwa,
 3. szkolenia i doskonalenia funkcjonariuszy Policji w zakresie nadzoru i kontroli ruchu drogowego,
 4. organizacji i nadzoru nad zabezpieczeniem porządku i bezpieczeństwa podczas imprez i uroczystości odbywających się na drogach;
 • prowadzenia i udziału w działaniach profilaktycznych, programach prewencyjnych i przedsięwzięciach promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • weryfikowania sygnałów ze strony mieszkańców zgłaszających zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także adekwatne reagowanie na nie;
 • współdziałania z organami samorządowymi i administracji drogowej w sprawach:
 1. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. opiniowania i uzgadniania projektów komunikacyjnych, lustracji dróg, likwidacji miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, w szczególności z uwzględnieniem miejsc zdarzeń drogowych,
 3. wydawania, zatrzymywania i cofania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz dopuszczających pojazdy do ruchu na drogach publicznych,
 4. przewozu po drogach publicznych ładunków ponadnormatywnych, nienormatywnych i materiałów niebezpiecznych,
 5. czynności mających na celu sprawdzenie kwalifikacji kierowców, jak też poddawanie kierowców badaniom lekarskim i psychologicznym;
 • współdziałania z instytucjami, organizacjami społecznymi i mediami w sprawach:
 1. promowania właściwych postaw uczestników ruchu drogowego,
 2. poprawy bezpieczeństwa pieszych,
 3. poprawy bezpieczeństwa w komunikacji zbiorowej,
 4. upowszechniania przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu,
 5. przygotowania dzieci i młodzieży do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu,
 6. organizowania akcji, konkursów i innych form popularyzowania zasad ruchu drogowego;
 • udziału w realizacji zadań obronnych Policji oraz w ramach HNS, współdziałania z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej;
 • prowadzenia obrotu gotówkowego wraz z niezbędną w tym zakresie ewidencją;
 • przyjmowania interesantów, prowadzenie czynności w sprawach skarg, wniosków, listów i petycji, czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych;
 • prowadzenia działań mających na celu promowanie zawodu policjanta;
 • przetwarzania danych, w tym ich wprowadzanie, aktualizację, analizę i usuwanie, jak również wykonywanie zadań administratora merytorycznego zbiorów w zakresie swojej właściwości;
 • wykonywania zadań wynikających z kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji, w tym kompletnego i terminowego wprowadzania i zatwierdzania danych sprawozdawczych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji;
 • udzielania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • rejestrowania danych w module kadrowym SWOP w zakresie wynikającym z przypisanych zadań;
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym w zakresie brakowania i archiwizowania wytworzonej dokumentacji;
 • ochrony informacji niejawnych.
Powrót na górę strony