Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Data publikacji 25.04.2023
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

adres do korespondencji
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. sek. 47 71 252 36 fax. 47 71 252 15
Zadania
 • zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • prowadzenia postępowań sprawdzających wobec policjantów i pracowników komendy oraz kandydatów na te stanowiska - z wyłączeniem postępowań prowadzonych wobec Komendanta i jego zastępcy oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i jego zastępcy;
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 • prowadzenia kancelarii tajnej Komendy, a w szczególności przyjmowania, ewidencjonowania, wydawania, przechowywania, udostępniania, rozliczania, przekazywania i wysyłania materiałów niejawnych;
 • ewidencji i dystrybucji niejawnych aktów prawnych;
 • koordynowania spraw z zakresu opracowywania opinii w sprawach: udostępniania materiałów niejawnych oraz zwalniania policjantów i pracowników z obowiązku zachowania tajemnicy – na potrzeby postępowań karnych i przekazywania tych opinii wraz z dokumentacją do KWP w Białymstoku;
 • prowadzenia składnicy akt, a w szczególności przyjmowania, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, powstałych w komórkach organizacyjnych Komendy;
 • przeprowadzania kwerend archiwalnych i udostępniania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w składnicy akt dla celów służbowych oraz innym uprawnionym podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE” zgromadzonej w składnicy akt oraz weryfikowania dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „BC”, powstałej w komórkach organizacyjnych komendy oraz podległych jej jednostkach;
 • opracowywania sprawozdań z wykonania prac archiwalnych i stanu posiadanego zasobu składnicy akt;
 • prowadzenia skontrum zasobu archiwalnego jednostki organizacyjnej Policji;
 • zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne w tym szacowania ryzyka;
 • obsługi Poczty Specjalnej w zakresie przygotowania, przekazania i wymiany ładunku oraz przyjmowania i wydawania uprawnionym jej użytkownikom materiałów niejawnych;
 • kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej kontroli ewidencji i obiegu materiałów niejawnych;
 • opracowywania i aktualizowania, wymagającego akceptacji Komendanta, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowania jego realizacji;
 • realizowania zadań przewidzianych dla inspektora ochrony danych, o których mowa w przepisach o ochronie danych osobowych;
 • prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz zasad archiwizacji wytworzonej dokumentacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • gromadzenia i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym, składanych przez policjantów i zobowiązanych pracowników Komendy;
 • rejestracji i sprawdzeń operacyjnych w modułach PSI, KCIK systemu teleinformatycznego SNP;
 • rejestracji meldunków informacyjnych, zapytań oraz meldunków końcowych w systemie SIO II systemu teleinformatycznego SNP;
 • współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami KWP w Białymstoku, instytucjami uprawnionymi do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i innymi podmiotami w zakresie przewidzianym przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz odrębnymi przepisami;
 • planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych Policji w zakresie zadań kompetencji zespołu oraz współdziałania w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej;
 • koordynowania działań dotyczących przeprowadzania nie rzadziej niż raz na 5 lat, przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne, w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony;
 • zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym szacowania ryzyka;
 • podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków i wyjaśniania okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych – w przypadku stwierdzenia takiego naruszenia;
 • monitorowania zadań dotyczących ochrony danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów;
 • realizowania zadań przewidzianych dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • wykonywania obowiązków wynikających ze sprawozdawczości w Policji;
 • udzielania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • wykonywania zadań wynikających z kontroli zarządczej w Komendzie;
 • rejestrowania danych w module kadrowym SWOP w zakresie wynikającym z przypisanych zadań.
Powrót na górę strony