Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Data publikacji 25.04.2023
Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

 

adres do korespondencji
Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia 
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. sek. 47 71 252 33  fax. 47 71 252 15
Zadania
 • wdrażania i realizacji polityki kadrowej Komendanta;
 • wykonywania zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i stosunku pracy pracowników, dla których przełożonym w sprawach osobowych jest Komendant, prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji Komendanta w sprawach osobowych i stosunku pracy;
 • tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej jednostki, analizowania i opiniowania propozycji zmian organizacyjnych oraz przygotowywania w tych sprawach projektów rozkazów organizacyjnych;
 • opracowywania projektów decyzji administracyjnych Komendanta powiatowego Policji oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami;
 • realizowania zadań w zakresie promocji zawodu policjanta oraz postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do pracy oraz do służby w Policji;
 • prowadzenia i aktualizacji ewidencji etatowej jednostki oraz akt personalnych policjantów i pracowników;
 • udziału w planowaniu, organizowaniu i realizacji zadań obronnych Policji w tym poprzez tworzenie ewidencji wojennej obsady kadrowej komórek organizacyjnych Komendy oraz współdziałanie w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej;
 • rozpoznawania i koordynowania potrzeb szkoleniowych, jak też doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów i pracowników Policji;
 • koordynowania spraw o przewinienia dyscyplinarne, w tym prowadzenie rejestrów i ewidencji, zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów, sporządzanie projektów dokumentów;
 • organizowania i wspierania wszelkich form działalności w środowisku policyjnym w zakresie kultury, oświaty oraz turystyki, a także inspirowania do kultywowania tradycji i historii Polski, organizacji uroczystości według ceremoniału Policji;
 • zaopatrywania policjantów i pracowników Komendy w dokumenty oraz pieczęcie służbowe i prowadzenia ich ewidencji;
 • przyjmowania, ewidencjonowania i koordynowania rozpatrywania skarg, listów, wniosków i petycji;
 • koordynacji procesu udzielania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Komendy;
 • obsługi poczty specjalnej, obsługi kancelaryjnej stanowisk pracowniczych, obsługi kancelaryjnej funduszu socjalnego i funduszu zapomóg;
 • planowania, szacowania ryzyka i koordynowania zadań wynikających z kontroli zarządczej w Komendzie;
 • współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami KWP w Białymstoku dotyczącej zagadnień prezydialnych, kadrowych i doskonalenia zawodowego;
 • obsługi organizacyjnej Komendanta, koordynowania działalności kancelaryjnej oraz nadzoru nad obiegiem dokumentacji jawnej;
 • ewidencjonowania, przechowywania, zapoznawania z decyzjami i porozumieniami organów Policji – w tym Komendanta Powiatowego Policji;
 • rejestrowania danych w module kadrowym SWOP w zakresie wynikającym z przypisanych zadań;
 • przygotowywania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń;
 • przetwarzania danych osobowych w zakresie spraw kadrowych i prezydialnych;
 • wykonywania obowiązków wynikających ze sprawozdawczości w Policji;
 • wystawiania i ewidencjonowania poleceń wyjazdu służbowego;
 • przekazywania prowadzonej dokumentacji do składnicy akt, jak też brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii BC;
 • prowadzenia ewidencji czasu służby i pracy, jak też planowania urlopów policjantów i pracowników bezpośrednio podległych Komendantowi, koordynowanie zagadnienia;
 • czynności dotyczących kierowania na komisje lekarskie orzekające o zdolności do służby i pracy;
 • podejmowania działań w obszarze przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom w służbie i pracy;
 • przetwarzania i ochrony danych osobowych w zakresie swojej właściwości;
 • ochrony informacji niejawnych.
Powrót na górę strony